บทความวิชาการ สสจ.ขอนแก่น

Page 
 of 35
Records 1 to 10 of 349
  
ชื่อเรื่อง
ชื่อวารสาร
แนบไฟลบทความ (PDF)
1. ประสบการณ์ผู้ป่วยมะเร็งในการใช้สมาธิเยียวยาตนเอง Songkla Med Journal 05urai.pdf
2. การติดตามการรักษากลุ่มโรคที่รักษาด้วยมือด้วยการแพทย์แผนไทย วารสารการวิจัยกาสะลองคำ 10255-913-PB.pdf
3. แนวทางการพัฒนาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย วารสารราชนครินทร์ 126.pdf
4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกำกับติดตามเพื่อการเข้าถึงยา ที่ปลอดภัยในร้านยาแบบมีส่วนร่วม จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น.pdf
5. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ จังหวัดขอนแก่น วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน IJPS 88594-Article Text-216469-1-10-20170603.pdf
6. การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอำนาจเจริญ วิจัยระบบสาธารณสุข 15-p. 281 Somying.pdf
7. ความรู้และเจตนคติต่อการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยของผู้มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม วิจัยและพัฒนา 6-39-2-PB.pdf
8. การพัฒนาครีมสมุนไพรห้าชนิดจากป่าชายเลนเพื่อรักษาโรคผิวหนัง สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 21-54-1-PB.pdf
9. การเปรียบเทียบระดับโคเลสเตอรอลของกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้สมุนไพรในชุมชนศรีษะอโศก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วิจัยสาธารณสุขศาสตร์ 17-31-1-SM.pdf
10. ชี่กงกับภาวะซึมเศร้าในสูงอายุ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 23-53-1-PB.pdf