Most downloaded files

1-1สถิติกับการวิจัย (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
6_2การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
3เนื้อหาวิจัยPhase4 (เอกสารประกอบการอบรม ระยะที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพเบืองต้น)
2การวางแผนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
3แนะนำSPSSและการสร้างแฟ้มข้อมูล (เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5)
 
Powered by Phoca Download