ผลการติดตาม
เพศ จำนวน(คน)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด รวม
9501163
ชาย2847148100
หญิง38612724155
รวมทั้งหมด 75 158 42 33 318

ข้อมูลตามกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ จำนวน(คน)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด รวม
20-29 ปี193514678
30-39 ปี1447101084
40-49 ปี15195444
50-59 ปี521312
60 ปีขึ้นไป11003
ต่ำกว่า 20 ปี2154121097
รวมทั้งหมด 75 158 42 33 318

ข้อมูลตามช่วงเวลาที่เดินทางเข้ามา
ช่วงเวลา (สัปดาห์) จำนวน(คน)
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด รวม
ไม่ระบุ2713224
640004
750005
81000010
930931811152
1016501120104
11880019
รวมทั้งหมด 75 158 42 33 318