วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม MOPH

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

 

วิสัยทัศน์(Vision)

“เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ”

 

พันธกิจ(Mission)

“ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้อง ฟื้นฟูสภาพ และคุมครองผู้บริโภค บริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ”

 

ค่านิยมองค์กร(MOPH)

1. M (Mastery) เป็นนายตนเอง : หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
2. O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่: สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

3. P (People Centered) ใส่ใจประชาชน : ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก“เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

4. H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม : มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม